KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

AcerPro Bilişim Teknolojileri A.Ş. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ilgili tüm mevzuatlar ve kurul kararları uyarınca; aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, hangi kişisel verilerinizin işleneceği; kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, işleme süreleri, veri sorumlusunun kimliği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

1. TANIMLAR :

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Mevzuat: Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin hükümler içeren tüm kanunları, KHK’ları, yönetmelikleri, tüzükleri,
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesini, kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hâle getirilmesini, sınıflandırılmasını ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, AcerPro Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi: İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 547828/0 sicil numarası ile kayıtlı, 0005054915100001 Mersis numaralı, şirket merkezi Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151/1C/208 Esenler/İSTANBUL adresinde bulunan ve işbu aydınlatma metnini hazırlayan veri sorumlusunu ifade eder.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz:

Kimlik : Adı ve Soyadı
İletişim :E-Posta Adresi
Diğer :Firma Adı, Unvan, Konu, Mesaj, Tercihler, Makale Metni
İşlem Güvenliği :IP Adresi, Log Kayıtları

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

AcerPro Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. Maddesinde yer alan “ kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak,
(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
(ii) Doğru
ve gerektiğinde güncel, (iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
(iiii) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve
(iiiii) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için
gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle; tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak işlenmektedir:

 • İnternet sitesi üzerinden ziyaretçilere destek sağlanması
 • İnternet sitesi yönetim ve işletim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • İnternet mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin tespiti ve ifası
 • İş bağlantıları ve/veya diğer üçüncü kişiler ile olan ilişkilerin yürütülmesi,
 • Şirkete ulaşım için “harita” uygulaması kullanılarak ulaşımın kolaylaştırılması,
 • Sosyal medya hesaplarından haberdar edilmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Web sitesi deneyiminin gözlemlenmesi ve iyileştirilmesi.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz, Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, kişisel verilerinizi; internet web sitesi, dijital ve basılı formlar ve çerezler aracılığıyla elektronik veya yazılı olarak, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplamaktadır. Verileriniz,

 • www.bankasurans.com.tr internet sitesini ziyaretiniz ile ve ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemler,
 • Çerezler,
 • “Bize Ulaşın!” bölümünde bulunan formu doldurmanız,
 • “Yazar Olmak İstiyorum” bölümünde bulunan formu doldurmanız,
 • “Görüş ve Önerileriniz” bölümünde bulunan formu doldurmanız,

aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, açık rızanız veya kanunda sayılı istisnai haller durumunda açık rızanız olmadan KVKK’nun 5. ve 6. maddesi doğrultusunda işlenebilir. İstisnai haller şu şekildedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülme,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olma,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olma,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olma,


hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Belirtmek isteriz ki; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan ve kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ

Kişisel Verileriniz,“KVKK” başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata, kurul kararlarına, ulusal ve uluslararası antlaşmalara ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. Örneğin ilgili mevzuatlar uyarınca; üyeliğe ilişkin kayıtlar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 10 yıl, üyeye ilişkin internet trafik kayıtları 5651 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereği azami 2 yıl saklanmak zorundadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; “KVKK”nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddelerine uygun olarak; bu metnin 3’üncü maddesinde belirtilen amaçlara dayanılarak ve ilgili mevzuat gereği talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere ve bunlarla birlikte; yurt içinde ve açık rızanızın alınması kaydıyla yurt dışında bulunan depolama, arşivleme firmaları ile iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan/hizmet verilen iş ortaklarına aktarılabilecektir.

7. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNE VERİLEN LİNKLER

Sitemiz, sosyal medya butonları ve harita uygulamaları gibi üçüncü tarafların web sitelerine ait bağlantılar içerebilir. Bu gibi hallerde üçüncü taraflarca veri toplanması, işlenmesi, paylaşılması veya aktarımı ilgili üçüncü taraflar tarafından yapılmaktadır. Üçüncü taraf siteleri kullanımınız ve bu sitelerle veri paylaşımınız, bu sitelerdeki gizlilik politikası ve kullanım şartlarına tabi olup işbu Aydınlatma Metni’nin kapsamı dışındadır.

Kişisel verilerinizi paylaşmadan önce ziyaret ettiğiniz web sitelerinin gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

8. KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM VE KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ :

“KVKK” Madde 11 uyarınca Şirketimiz’e başvurarak;

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi,
· KVK Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya
· aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize “İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurarak yahut
· aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile “İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurarak, ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

İlgili Kişi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

AcerPro Bilişim Teknolojileri A.Ş. talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Posta adresi : Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151/1C/208 Esenler/İSTANBUL E- posta adresi : kalite@acerpro.com.tr

İşbu Aydınlatma Metni web sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğü girer. AcerPro Bilişim Teknolojileri A.Ş. işbu Aydınlatma Metnini, yasal mevzuat değişikliği yahut gerekli değişikliklerin yapılmasının zorunlu olduğu hallerde tamamen veya kısmen değiştirebilir ve güncelleyebilir.