BANKASURANS SÖZLÜK

Aşkın Sigorta

Poliçe sigorta bedelinin sigorta konusunun gerçek değerinin üzerinde olması durumudur.

Aracı

Sigorta ve reasürans işlemlerinde, sigorta veya reasürans şirketi adına, ilgili mevzuata göre belirlenmiş işleri yapmaya yasal olarak yetkili üçüncü kişiyi ifade etmektedir.

Aktüer

Yatırımlar, sigorta primi, karşılıklar gibi sigortacılıkla ilgili teknik ve finansal konularda, olasılık hesapları ve istatistik alanında uzman olan yetkili kişi.

Acente

Sigorta şirketi namına faaliyet bulunan sigorta şirketini temsil eden, gerçek ve tüzel kişi olarak kurulan üretim organıdır.

Abonman Poliçe

Teminat değer ve miktarının yıl içinde dönemsel değişiklikler gösterdiği durumlarda uygulanan poliçelerdir.

Bağlı Sigorta Şirketi

Bankaların ve benzer finansal kuruluşların sigortacılık faaliyetlerinde bulunması durumudur.

Bankasurans

 Banka şubesi üzerinden tüm sigortacılık işlemlerinin gerçekleşmesini sağlayan kanal.

Branş

Yangın, kaza, nakliyat, hayat gibi sigorta dallarının yanı sıra bir sigorta veya reasürans şirketinin belirli bir bölgede yada ülkede faaliyet gösteren bürosunu ifade etmektedir.

Broker

Müşterilerinin sigorta ihtiyaçlarına yönelik olarak tavsiyede bulunmak, onlar adına sigorta şirketleriyle görümeler yapmak, hasarın belirlenmesinde sigortalı adına hareket etmek ve yetkili olduğu branşlarda sigorta şirketi adına poliçe düzenlemek prim toplamak gibi hizmetler sağlayan, yetki ve sorumlulukları yasa ile belirlenmiş sigorta aracısıdır.

Çifte Sigorta

Birden fazla sigorta şirketinin, her birinin bir diğerinden bağımsız olarak aynı dönemlerde aynı ünite riski sigortalanması durumudur.

Ek Prim

Teminatın genişlemesi, riskin nitelik veya nicelik olarak artması, sigorta döneminin uzaması veya poliçe priminin ayarlanabilir olması durumunda sigortacı tarafından yapılan ilave prim yüklemesidir.

Eksper

Sigorta kapsamında olan rizikonun gerçekleşmesi halinde, hasarın nedeni, niteliği ve boyutlarını teskit eden gerçek ya da tüzel kişilerdir.

Ekspertiz

Sigorta konusunun yada sigorta edilecek olan riskin yeterli bilgi birikimine sahip uzman kişiler tarafından her yönden araştırılıp incelenmesi işlemidir.

Fiyat

Sigorta veya reasürans teminatına karşılık olarak ödenecek primin hesaplanmasında esas alınan ve oran olarak ifade edilen bir terimdir.

Gelir Sigortası

Kişiye tek bir veya taksitler halinde ödemiş olduğu prim karşılığında belli bir süreye yada hayatı boyunca belirli periyotlarla gelir sağlayan bir sigortadır.

Hasar

Herhangi bir mala, eşyaya verilen fiziki zararı veya kişinin gerek bedeni, gerekse manevi zararını ifade etmek için kullanılır.

İş Kabulü

Bir riskin sigorta edilmek üzere sigortacı tarafından kabul edilmesidir.

Kloz

Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli özel şarttır ve taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Koasürans

Sigorta konusu olan menfaatin, aynı tehlikelere karşı, aynı sigorta dönemi içerisinde birden fazla sigorta şirketi tarafından sigortalanmasıdır.

Konvansiyonel Sigorta

Tekafül sigorta kapsamında, kazanç elde amacı taşır.

Kloz

Poliçenin bir bölümü ve poliçeye ekli, özel şarttır ve taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Mevzuat

 Bir ülkede yürürlükte bulunan yasa, tüzük yönetmelik, kararname vb.nin tümü

Muafiyet

Sigortalının hasarının bir kısmına katılmasıdır.

Muvafakatname

İzin belgesi.

Poliçe

Sigortacı ile sigortalı arasındaki sigorta sözleşmesinin yazılı, yasal delildir.

Riziko

Gerçekleşmesi mutlak olmayan, gerçekleşeceği belli olmayan ve sigortalı ile sigortacının iradesi dışında ilerde meydana gelebilecek bir olaydır.

Sigortacı

Sigorta anlaşmasında riski üstlenerek güvence veren ve tehlikenin gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi taahhüt  eden taraftır.

Sigortalı

Sigorta anlaşmasında prim ödeyen ve riziko gerçekleştiğinde tazminat almaya hak kazanan taraftır.

Sigorta Eksperi

Sigorta edilen rizikonun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp hasarların, miktarının nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve hazine müsteşarlığında aldıkları belgeler ile kendi yönetmelikleri çerçevesinde çalışan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Tekafül Sigorta

İslami kurallara uygun yönetilen sigortacılık yöntemidir. 

Zeyilname

Poliçenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve sigortacının üstlendiği riskin nitelik ve büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle poliçeye ek olarak düzenlenmiş ve aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir.

Wakalah Model

Katılımcıların (sigortalılar) yatırmış oldukları bağışlar (sigorta primleri) bir havuzda toplandığı sistem.

En Çok Arananlar

Abonman Poliçe

Teminat değer ve miktarının yıl içinde dönemsel değişiklikler gösterdiği durumlarda uygulanan poliçelerdir.

Acente

Sigorta şirketi namına faaliyet bulunan sigorta şirketini temsil eden, gerçek ve tüzel kişi olarak kurulan üretim organıdır.

Aktüer

Yatırımlar, sigorta primi, karşılıklar gibi sigortacılıkla ilgili teknik ve finansal konularda, olasılık hesapları ve istatistik alanında uzman olan yetkili kişi.

Aracı

Sigorta ve reasürans işlemlerinde, sigorta veya reasürans şirketi adına, ilgili mevzuata göre belirlenmiş işleri yapmaya yasal olarak yetkili üçüncü kişiyi ifade etmektedir.

Aşkın Sigorta

Poliçe sigorta bedelinin sigorta konusunun gerçek değerinin üzerinde olması durumudur.

Bağlı Sigorta Şirketi

Bankaların ve benzer finansal kuruluşların sigortacılık faaliyetlerinde bulunması durumudur.

Bankasurans

 Banka şubesi üzerinden tüm sigortacılık işlemlerinin gerçekleşmesini sağlayan kanal.

Branş

Yangın, kaza, nakliyat, hayat gibi sigorta dallarının yanı sıra bir sigorta veya reasürans şirketinin belirli bir bölgede yada ülkede faaliyet gösteren bürosunu ifade etmektedir.

Broker

Müşterilerinin sigorta ihtiyaçlarına yönelik olarak tavsiyede bulunmak, onlar adına sigorta şirketleriyle görümeler yapmak, hasarın belirlenmesinde sigortalı adına hareket etmek ve yetkili olduğu branşlarda sigorta şirketi adına poliçe düzenlemek prim toplamak gibi hizmetler sağlayan, yetki ve sorumlulukları yasa ile belirlenmiş sigorta aracısıdır.

Çifte Sigorta

Birden fazla sigorta şirketinin, her birinin bir diğerinden bağımsız olarak aynı dönemlerde aynı ünite riski sigortalanması durumudur.

Ek Prim

Teminatın genişlemesi, riskin nitelik veya nicelik olarak artması, sigorta döneminin uzaması veya poliçe priminin ayarlanabilir olması durumunda sigortacı tarafından yapılan ilave prim yüklemesidir.

Eksper

Sigorta kapsamında olan rizikonun gerçekleşmesi halinde, hasarın nedeni, niteliği ve boyutlarını teskit eden gerçek ya da tüzel kişilerdir.

Ekspertiz

Sigorta konusunun yada sigorta edilecek olan riskin yeterli bilgi birikimine sahip uzman kişiler tarafından her yönden araştırılıp incelenmesi işlemidir.

Fiyat

Sigorta veya reasürans teminatına karşılık olarak ödenecek primin hesaplanmasında esas alınan ve oran olarak ifade edilen bir terimdir.

Gelir Sigortası

Kişiye tek bir veya taksitler halinde ödemiş olduğu prim karşılığında belli bir süreye yada hayatı boyunca belirli periyotlarla gelir sağlayan bir sigortadır.

Hasar

Herhangi bir mala, eşyaya verilen fiziki zararı veya kişinin gerek bedeni, gerekse manevi zararını ifade etmek için kullanılır.

İş Kabulü

Bir riskin sigorta edilmek üzere sigortacı tarafından kabul edilmesidir.

Kloz

Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli özel şarttır ve taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Kloz

Poliçenin bir bölümü ve poliçeye ekli, özel şarttır ve taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Koasürans

Sigorta konusu olan menfaatin, aynı tehlikelere karşı, aynı sigorta dönemi içerisinde birden fazla sigorta şirketi tarafından sigortalanmasıdır.

Konvansiyonel Sigorta

Tekafül sigorta kapsamında, kazanç elde amacı taşır.

Mevzuat

 Bir ülkede yürürlükte bulunan yasa, tüzük yönetmelik, kararname vb.nin tümü

Muafiyet

Sigortalının hasarının bir kısmına katılmasıdır.

Muvafakatname

İzin belgesi.

Poliçe

Sigortacı ile sigortalı arasındaki sigorta sözleşmesinin yazılı, yasal delildir.

Riziko

Gerçekleşmesi mutlak olmayan, gerçekleşeceği belli olmayan ve sigortalı ile sigortacının iradesi dışında ilerde meydana gelebilecek bir olaydır.

Sigorta Eksperi

Sigorta edilen rizikonun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp hasarların, miktarının nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve hazine müsteşarlığında aldıkları belgeler ile kendi yönetmelikleri çerçevesinde çalışan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Sigortacı

Sigorta anlaşmasında riski üstlenerek güvence veren ve tehlikenin gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi taahhüt  eden taraftır.

Sigortalı

Sigorta anlaşmasında prim ödeyen ve riziko gerçekleştiğinde tazminat almaya hak kazanan taraftır.

Tekafül Sigorta

İslami kurallara uygun yönetilen sigortacılık yöntemidir. 

Wakalah Model

Katılımcıların (sigortalılar) yatırmış oldukları bağışlar (sigorta primleri) bir havuzda toplandığı sistem.

Zeyilname

Poliçenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve sigortacının üstlendiği riskin nitelik ve büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle poliçeye ek olarak düzenlenmiş ve aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir.